AKTUALITY
      O HRADE
          Fakty
          Legendy
          Grant
      FOTOGALÉRIA
      FÓRUM
      KONTAKTY
      PARTNERI:

      www.eeagrants.sk
Archeologický výskum hradu

Komplexná obnova a revitalizácia hradného jadra Topoľčianskeho hradu si v rokoch 2009 a 2010 vyžiadala vykonanie rozsiahlych výskumných prác. Archeologický výskum sa zameral hlavne na zistenie nových faktov o zaniknutých častiach architektúr hradného jadra, historických niveletách pochôdznych úrovní terénu a kultúre každodenného života na hrade od konca 13. po začiatok 18. storočia. Výsledky, ako napr. odkryté stavebné konštrukcie interiérov a exteriéru, budú po zabezpečení nevyhnutnej ochrany prezentované návštevníkom hradu.


> viac informácii <


Architektonický návrh obnovy Topoľčianskeho hradu

V súčasnosti tvorí hradná zrúcanina Topoľčianskeho hradu, resp. Podradského hradu voľne prístupný stavebný komplex situovaný na sčasti zarastenom skalnom výbežku východných svahov Považského Inovca, dominujúci na južnom okraji obce Podhradie, v topoľčianskom kraji.

Je dominantou východných svahov spomenutého pohoria, v ktorom patrí do sústavy považských hradov, jedinečného identifikovateľného zámeru fortifikačnej, signalizačnej línie objektov v tomto regióne – hrad Oponice, hrad Uhrovec.

Dnes hradná zrúcanina si napriek výraznej deštrukcii niektorých častí hradu dodnes zväčša zachovala svoju pôvodnú siluetu, ktorú zvýrazňuje romantická nadstavba veže. Hrad tak tvorí neodmysliteľnú súčasť kultúrnej krajiny a je nositeľom hodnoty súvzťažnosti s okolitým prostredím. Rovnako si táto pamiatka zachovala dobrú čitateľnosť priestorovej skladby, čo okrem hodnôt veku, starobilosti a autenticity zvyšuje hodnotu celistvosti pamiatky. Ojedinele zachované hradné jadro s obytnou vežou a simetrický pôdorys opevnenia predhradia dodávajú pamiatke hodnotu špecifického stavebného diela.


> viac informácii <


Metodický prístup k obnove hradného jadra Topoľčianskeho hradu

Hlavným cieľom obnovy a využitia pamiatky je jej záchrana a sprístupnenie pre verejnosť, ako kultúrno-historického exponátu a za týmto účelom vytvorenie podmienok pre bezpečný pohyb návštevníkov a ich oboznámenie sa s dejinami a významom pamiatky.

V rámci tohto cieľa sa navrhlo regulované sprístupnenie a teda aj s uzatváranie priestoru hradného jadra (horného hradu). Prístup do jadra sa obnovil v pôvodnom priebehu po zrekonštruovanom moste ponad priekopu a prechádzajúc priestorom parkanu (obranný okruh) vyústi k hlavnej vstupnej bráne. Chýbajúce zrútené úseky parkanového múru sa domurovali do výšky predpokladaných parapetov strieľní. V rámci parkanu sa dosypaním uvolnených zásypov zrekonštruovala historická pochôdzna úroveň a umožnil návštevníkom prechod k západnej delovej bašte, ktorá sa sprístupní novým dreveným schodiskom ako vyhliadkový bod.


> viac informácii <