AKTUALITY
      O HRADE
          Fakty
          Legendy
          Grant
      FOTOGALÉRIA
      FÓRUM
      KONTAKTY
      PARTNERI:

      www.eeagrants.sk
Grant
Konečný prijímateľ: Občianske združenie Topoľčiansky hrad
Názov projektu: Obnova historickej pamiatky – Topoľčiansky hrad
Kód projektu: SK0087

      Cieľom projektu je rekonštrukcia a sanácia Topoľčianskeho hradu, ktorý je jednou z významných kultúrnych, historických a spoločenských pamätihodností nitrianskeho regiónu. Hrad sa nachádza v obci Podhradie, ktorá je súčasťou topoľčianskeho okresu.

      Zámerom budúceho využitia hradnej zrúcaniny je túto po obnove sprístupniť verejnosti ako exponát a za týmto účelom vytvoriť podmienky pre bezpečný pohyb návštevníkov a ich oboznámenie sa s dejinami a významom pamiatky ako aj možnosť usporadúvať spoločenské a kultúrne akcie. Hlavným dôvodom realizácie zámeru je bez náročných zásahov do konštrukcií (zachovanie pôvodného vzhľadu ruiny) realizovať prístupnosť a bezpečnosť hlavných priestorov hradu, ktoré sú vnímané ako najatraktívnejšia zóna. Ide o hradné jadro s vežou a tie časti hradu, ktoré poskytujú výhľad do širokého okolia. Patria medzi najnavštevovanejšie časti, ktoré lákajú turistov svojim výhľadom na celú nitriansku kotlinu ale ktoré aj vzhľadom na svoj stav potrebujú najväčšiu pozornosť ochrany a odborného zásahu rekonštrukčných prác.

      Projekt je rozdelený do piatich aktivít, v rámci ktorých sú zahrnuté rekonštrukčné práce ako aj propagácia kultúrnej pamiatky. V rámci zabezpečenia publicity pre projekt bolo usporiadané slávnostné otvorenie začatia rekonštrukčných prác za účasti veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva, zástupcov Úradu vlády z odboru riadenia a implementácie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, ako aj zástupcov verejnej správy, samosprávy, tlačových médií a realizátorov projektu.


      Projekt je rozdelený do piatich aktivít, v rámci ktorých budú postupne rekonštruované
jednotlivé časti hradného jadra :

• Horný hrad
• Most a schody do horného hradu
• Hlavná veža
• Ochoz
• Vyhliadka

      Projektové aktivity začali v auguste 2009 a ukončenie projektu je naplánované na február 2011. Celková doba trvania projektu je 19 mesiacov.

      Projekt je spolufinancovaný z z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výška poskytnutých finančných prostriedkov na projekt je 1 194 741,00€, pričom grant z FM EHP a NFM je 1 075 267,00€ a grant zo štátneho rozpočtu SR je 119 474,00€.