Konečný prijímateľ: Občianske združenie Topoľčiansky hrad

Názov projektu: Obnova historickej pamiatky – Topoľčiansky hrad

Kód projektu: SK0087

Cieľom projektu je rekonštrukcia a sanácia Topoľčianskeho hradu, ktorý je jednou z významných kultúrnych, historických a spoločenských pamätihodností nitrianskeho regiónu. Hrad sa nachádza v obci Podhradie, ktorá je súčasťou topoľčianskeho okresu.

Zámerom budúceho využitia hradnej zrúcaniny je túto po obnove sprístupniť verejnosti ako exponát a za týmto účelom vytvoriť podmienky pre bezpečný pohyb návštevníkov a ich oboznámenie sa s dejinami a významom pamiatky ako aj možnosť usporadúvať spoločenské a kultúrne akcie. Hlavným dôvodom realizácie zámeru je bez náročných zásahov do konštrukcií (zachovanie pôvodného vzhľadu ruiny) realizovať prístupnosť a bezpečnosť hlavných priestorov hradu, ktoré sú vnímané ako najatraktívnejšia zóna. Ide o hradné jadro s vežou a tie časti hradu, ktoré poskytujú výhľad do širokého okolia. Patria medzi najnavštevovanejšie časti, ktoré lákajú turistov svojim výhľadom na celú nitriansku kotlinu ale ktoré aj vzhľadom na svoj stav potrebujú najväčšiu pozornosť ochrany a odborného zásahu rekonštrukčných prác.

Projekt je rozdelený do piatich aktivít, v rámci ktorých sú zahrnuté rekonštrukčné práce ako aj propagácia kultúrnej pamiatky. V rámci zabezpečenia publicity pre projekt bolo usporiadané slávnostné otvorenie začatia rekonštrukčných prác za účasti veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva, zástupcov Úradu vlády z odboru riadenia a implementácie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, ako aj zástupcov verejnej správy, samosprávy, tlačových médií a realizátorov projektu.

Projekt je rozdelený do piatich aktivít, v rámci ktorých budú postupne rekonštruované

jednotlivé časti hradného jadra :

  • Horný hrad
  • Most a schody do horného hradu
  • Hlavná veža
  • Ochoz
  • Vyhliadka

Projektové aktivity začali v auguste 2009 a ukončenie projektu je naplánované na február 2011. Celková doba trvania projektu je 19 mesiacov.

Projekt je spolufinancovaný z z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výška poskytnutých finančných prostriedkov na projekt je 1 194 741,00€, pričom grant z FM EHP a NFM je 1 075 267,00€ a grant zo štátneho rozpočtu SR je 119 474,00€.

Donor: Nadácia SPP: PROGRAM PODPORY PARTNERSTIEV

Konečný prijímateľ: Občianske združenie Topoľčiansky hrad

Názov projektu: Digitálna história Topoľčianskeho hradu – 1. etapa

Kód projektu: 

Cieľom projektu je zábavno–náučnou formou popularizovať dejiny hradu a prezentovať výsledky archeologického výskumu, pričom dôraz je kladený na popularizáciu samotnej pamiatky  a historických súvislostí priamo s ňou spätých jazykom blízkym súčasnému návštevnikovi so zachovaním dôležitej edukačnej zložky obsahu.

Tvorbou interaktívnej webovej prezentácie v navrhovanej bodobe zabezpečíme „bezbariérový“ prístup k pamiatke a celému areálu hradného kopca aj pohybovo znevýhodneným občanom, ktorí nemajú možnosť priestor historickej pamiatky navštíviť osobne.

Digitalizácia objektu
Digitalizáciou hradu, hradiska a hradného kopca taktiež získame geometricky presnú a vizuálne vernú virtuálnu priestorovú reprezentáciu predmetného objektu, ktorá bude použitá ako virtuálny model pre 3D virtuálnu prehliadku obohatenú o audiosprievodcu pamiatkou a textové popisy dôležitých častí. Takéto zameranie pamiatky môže zároveň slúžiť pre ďaľší vedecký výskum a archiváciu pamiatky v digitálnej podobe.

Webová prezentácia

Tvorba novej webovej prezentácie pamiatky na doméne www.topolcianskyhrad.sk je nevyhnutná pre naplnenie všetkých stanovených cieľov projektu z hľadiska funkcionality a vizuálnej kvality. Webová prezentácia (intrnetová stránka) sa nám zdá byť najvhodnejší nástroj (platforma) na popularizáciu pamiatky pre širokú verejnosť.

Virtuálna prehliadka

pomocu nafotenia 360 stupňových panorám získame možnosť prechádzania sa objaktom hradu, hradiska a hradného kopca vo virtuálnom prostredí so zachovaním maximálnej možnej miery vernosti reprezentácie súčasného stavu predmetného objektu.

Cieľovou skupinou je široká oborná a laická verejnosť, ktorá prejaví záujem o lokalitu v ktorej sa objekt hradu nachádza, prípadne o objekt samotný.

Taktiež by sme sa chceli zamerať na oslovenie žiakov základných a stredných škôl pôsobiacich v regióne kultúrnej pamiatky v rámci osnov študijných predmetov príbuzných zameraniu projektu.

V neposlednom rade bude prezentácia slúžiť aj ako relevantný zdroj údajov pre vedecko-výskumnú prácu študentov a vedeckých pracovníkov univerzít a vysokých škôl so zameraním na históriu, archeológiu a turizmus.

Donor: Nadácia SPP: PROGRAM PODPORY PARTNERSTIEV

Konečný prijímateľ: Občianske združenie Topoľčiansky hrad

Názov projektu: Digitálna história Topoľčianskeho hradu – 2. etapa

Kód projektu: 

Cieľom projektu je centralizovať informácie o objekte topoľčianskeho hradu a sprístupniť ich širokej verejnosti  v jednotnej grafickej forme pomocou zbavno-náučnej interaktívnej webovej prezentácie. Na tejto platforme centralizovať a nezištne prezentovať všetky výstupy generované jednotlivými etapami projektu.

Cieľová skupina pre ktorú je projekt určený:

Pohybovo-znevýhodnení občania.

Cieľovou skupinou je aj široká oborná a laická verejnosť, ktorá prejaví záujem o lokalitu v ktorej sa objekt hradu nachádza, prípadne o objekt samotný.

Taktiež by sme sa chceli zamerať na oslovenie žiakov základných a stredných škôl pôsobiacich v regióne kultúrnej pamiatky v rámci osnov študijných predmetov príbuzných zameraniu projektu.

V neposlednom rade bude prezentácia slúžiť aj ako relevantný zdroj údajov pre vedecko-výskumnú prácu študentov a vedeckých pracovníkov univerzít a vysokých škôl so zameraním na históriu, archeológiu a turizmus.

Obsahová náplň:

Tvorba 2D architektonických plánov predmetného objektu (predhardie, parkan, nárdvorie, palác západný, východný, stredný, renesančný, kaplnka, veža, delová bašta a pivnice):

  • situácia
  • pôdorysy
  • charakteristické rezy
  • pohľady

Analýza priestorových dát získaných počas 1. etapy projektu v zmysle vytypovania potenciálnych archeologických lokalít.

Tvorba 3D modelov reprezentujúcich predmetný objekt vo vybratých historických obdobiach.

Prezentácia 3D modelov vybratých historických období spoločne s audio komentárom a sprievodným textom na www.topolcianskyhrad.sk v podobe virtuálnej dobovej prehliadky.