Architektonický návrh obnovy Topoľčianskeho hradu

V súčasnosti tvorí hradná zrúcanina Topoľčianskeho hradu, resp. Podradského hradu voľne prístupný stavebný komplex situovaný na sčasti zarastenom skalnom výbežku východných svahov Považského Inovca, dominujúci na južnom okraji obce Podhradie, v topoľčianskom kraji.

Je dominantou východných svahov spomenutého pohoria, v ktorom patrí do sústavy považských hradov, jedinečného identifikovateľného zámeru fortifikačnej, signalizačnej línie objektov v tomto regióne – hrad Oponice, hrad Uhrovec.

Dnes hradná zrúcanina si napriek výraznej deštrukcii niektorých častí hradu dodnes zväčša zachovala svoju pôvodnú siluetu, ktorú zvýrazňuje romantická nadstavba veže. Hrad tak tvorí neodmysliteľnú súčasť kultúrnej krajiny a je nositeľom hodnoty súvzťažnosti s okolitým prostredím. Rovnako si táto pamiatka zachovala dobrú čitateľnosť priestorovej skladby, čo okrem hodnôt veku, starobilosti a autenticity zvyšuje hodnotu celistvosti pamiatky. Ojedinele zachované hradné jadro s obytnou vežou a simetrický pôdorys opevnenia predhradia dodávajú pamiatke hodnotu špecifického stavebného diela.

Hradné pamiatky ako najvýraznejší prvok kultúrneho dedičstva nie sú dnes len obdivovanými romantickými miestami, ktoré sú z rôznych dôvodov ponechávané svojmu osudu, smerujúcemu k zániku, ale miestom pre poznavanie stavebnej minulosti, obdivu k odvážnym riešeniam a konštrukciám ale v neposlednom rade miestom poznávania histórie a pomocníkom veľkej obrazotvornosti návštevníkov. Boli a sú svedkom histórie krajiny, národa a v neposlednom rade svojim zameraním fortifikačných stavieb často chránili súčasnú civilizáciu, alebo aj jej písomné a stavebné hodnoty.

V rámci architektonického návrhu obnovy v zmysle zásad pamiatkovej ochrany bolo uvažované prezentovať dotknuté konštrukcie tak, aby bolo možné dosiahnuť navrhované funkčné využitie hradu. Prezentovaným projektom so stavebným povolením boli preukázané nutné nákladovosti realizácie. Prioritou dosiahnutia zámeru sfunkčniť jadro historickej pamiatky je stabilizovať plášť hradného jadra, ktorá s vežou tvorí najzaujímavejšiu časť hradu – či už z diaľkových pohľadov, alebo v lokálnych priehľadoch na hrade. Samotný plášť hradného jadra tvorí v rámci uvažovaného zámeru vzácnu estetickú a v neposlednom rade aj akustickú kulisu. Priestor horného hradu je navrhovaný pre funkčné využitie v rámci kultúrnych podujatí pre obmedzený počet návštevníkov po úpravách zachovaných torz murív. Obnovou komunikačných priestorov sa sprístupní predvežový priestor a plošina poschodia gotického paláca pre krajinárske panoramatické priehľady. Palácové trakty vnútra hradu sa upravia na amfiteátrové hľadisko.

Priestor 1. predhradia bude tvoriť voľnú rozptylovú plochu s možnosťou občasného zaparkovania vozidiel technického zabezpečenia alebo významnejších návštev. V tomto priestore je tiež plánované umiestnenie prenosných ekologických hygienických zariadení, ktoré by boli dovážané len počas kultúrnych podujatí a situované v novotvarovo dotvorenom prístrešku nad základmi suchého mlyna v západnej časti predhradia.

Tento nový objekt by bol taktiež využiteľný ako prístrešok pre sezónne uschovanie potrebného náčinia a zariadenia na údržbu zelene areálu.

V priestore 1. predhradia budú podobne ako v jadre umiestnené informačné tabule oboznamujúce návštevníkov o jednotlivých objektoch hradného areálu.

V priestore druhého predhradia sa spevní pôvodná prístupová cesta z obce, upravou proti prívalovým vodám.

Po archeologickom výskume sa odprezentuje predpokladaná brána tohto priestoru a obnoví sa línia hradieb vymedzujúca toto predhradie.

Architektonický návrh vychádza v návrhu obnovy pre sanáciu existujúcich murív, rekonštrukciu dochovaných konštrukcií tak, ktoré definujú poslednú známu stavebnú fázu ostatných majiteľov hradu. Prezentácia iných stavebných období je v miestach možnosti ich obnovy.

Miesta obnovy hradneho komplexu sa dajú zhrnúť nasledovne :

– Prvá brána do druhého predhradia

– Bašty druhého predhradia

– Prístupová cesta

– vstupné brány do stredného hradu

– suchý mlyn

– predbránie do horného hradu,

– predmostie v parkánovom priestore pod východnou fasádou paláca,

– most a mostný pilier

– Hradbový komplex stredného hradu a bastiony

– obnova parkanového múru

– Západná delová bašta

Priestor horného hradu

– úprava paláca do amfiteátrovej podoby

– úprava pódiového priestoru pre kultúrne podujatia

– sanácia priestoru horného paláca – vyhliadka na obec

– oprava interiérov veže a podtrešia

Projekt obnovy je navrhnutý do troch etáp, podľa priestorovej definovateľnosti hradu – 2. predhradie, 1.predhadie a horný hrad. Jednotlivé etapy obsahujú profesijné súčasti obnovy na zatraktívnenie kultúrnej pamiatky a jej využitie pre kultúrne akcie.

Ing.arch.Ján Kačala