Shortcode ipano

ZA VÝCHODNOU BRÁNOU

Prejazdom východnej brány vstupujeme do priestoru prvého predhradia. Z pôvodne uzavretého zaklenutého priestoru prejazdu sa dodnes zachovali torzá jeho bočných stien.

Na južnej stene môžeme vidieť čiastočne zachovanú sedíliu, ktorá slúžila na odpočinok alebo na uloženie vecí mužov hradnej posádky počas strážnej služby. Opevnenie (hradba) prvého predhradia bolo vybudované v druhej polovici 15. storočia. Ostro lomené úseky vymedzili symetrický priestor predhradia, v centrálnej pozícii ktorého sa ocitlo jeho gotické jadro.

Hradba predhradia mala murovanú ochodzu a štrbinové strieľne v predprsni. Vstup do predhradia zabezpečovali dve oproti sebe stojace brány – jedna na východe a druhá na západe. Opevnený priestor bol v južnej časti postupne zastavaný jedno- a dvojpodlažnými budovami s obytnou a hospodárskou funkciou. Dvojpodlažné stavby sa nachádzali v priestore oboch brán a pravdepodobne slúžili ako kasárne, jednopodlažné lemovali južný úsek hradby. V blízkosti východnej brány nie sú na povrchu viditeľné, ich existenciu však potvrdil archeologický výskum.

Predchodcom prvého predhradia bolo územie okolo hradného jadra opevnené najneskôr na prelome 13. a 14. storočia valom z hliny a kamenia, na vrchole ktorého sa nachádzala drevená palisáda. Na jeho existenciu poukázali výsledky archeologického výskumu v priestore vľavo (južne) od vnútorného konca bránového prejazdu.

Po vstupe cez prejazd východnej brány sa vpravo otvorí výhľad na najlepšie zachovanú časť gotickej hradnej priekopy s mostom a na samotné gotické jadro hradu.

VIAC Z PRIESTOROV HRADU